سفارش تبلیغ
سرور مجازی
سرور مجازی

پناهندگی کانادا

برنامه پناهندگی برای افراد پناه‌جو در خارج از کانادا:

پناهندگی کانادا- گزینش افراد پناه‌جو: اداره مهاجرت و شهروندی کانادا برای گزینش و شناسایی افراد پناه‌جو از طریق (United Nations High (UNHCR Commissioner for Refugees، سایر سازمان‌های ارجاع‌کننده و گروه‌های حمایت‌کننده خصوصی اقدام می‌کند.

مهاجرت از طریق پناهندگی در 3 رده خلاصه‌شده است:

رده پناهندگان کنوانسیون در خارج رده کشورهای پناه دهنده رده کشورهای Source در شرایط خاص، پناهندگان کشورهای خاص ممکن است مستقیماٌ برای اسکان در کانادا درخواست نمایند.UNHCR به دنبال حمایت از افراد پناه‌جو در سراسر جهان است. به‌عنوان بخشی از فعالیت آن، شناسایی افراد پناه‌جو برای اسکان در کشور کانادا درزمانی صورت می‌گیرد که بهترین موقعیت برای این کار وجود داشته باشد.

سایر سازمان‌های مربوطه: 

سازمان‌های ارجاع‌کننده مانند UNHCR قرار ملاقاتی با وزیر اداره مهاجرت و شهروندی کانادا جهت ارجاع افراد پناه‌جو خواهد داشت.

گروه‌های حمایت‌کننده خصوصی: 

گروه‌های حمایت‌کننده خصوصی، شرایطموردنیاز برنامه اسکان افراد پناه‌جو را برآورده می‌نمایندگروه‌های حمایت‌کنندهخصوصی می‌بایست شهروند یا مقیم دائم کانادا (حداقل 18 سال سن) باشند.گروه‌های حمایت‌کننده متقبل می‌شوند که افراد پناه‌جو را به مدت 1 سال از تاریخ ورود یا تا زمانی که افراد موفق به حمایت مالی خود شوند (هر یک اول وارد باشد) تأمین نمایند. این کمک شامل مکان، پوشاک و غذا می‌باشد. در موارد خاص، دوره حمایت می‌تواند بیشتر از 36 ماه تمدید شود. سفارت کانادا در کشورهای مربوطه تقاضانامه‌ها را ارزیابی خواهد نمود و تصمیم خواهد گرفت که آیا فرد متقاضی جهت برنامه اسکان افراد پناه‌جو واجد شرایط خواهند نمود.

چه کسانی برای گزینش واجد شرایط خواهند بود؟

اداره مهاجرت و شهروندی کانادا، افراد پناه‌جو را بر اساس 3 رده گزینش می‌نماید:

فردی که عضو رده کنوانسیون افراد پناه جوی خارج از کاناداست:

کسی که پناه جوی کنوانسیون (در خارج از کشور خود بوده و به دلیل ترس از آزار و شکنجه، به‌واسطه نژاد، عقیده مذهبی یا سیاسی، یا بودن در گروهی خاص قادر به بازگشت به کشور خود نمی‌باشد) است. کسی که خارج از کاناداست. کسی که به دنبال اسکان در کاناداست. کسی که احتمال راه‌حل پایدار دیگری نداشته باشد. به این معنی که: قادر به بازگشت به کشور خود (به‌عنوان مقیم دائم) نمی‌باشد.قادر به یکپارچه شدن در امورات کشور پذیرفته‌شده به‌عنوان پناهنده نمی‌باشد.دارای پیشنهاد اسکان از طرف کشور دیگری به‌غیراز کانادا نیست. کسی کهبه‌طور خصوصی یا از طرف دولت مورد اسپانسر قرارگرفته و دارای توانایی مالی کافی جهت تأمین خود و افراد وابسته خود است.

فردی که عضو رده کنوانسیون افراد پناه جوی خارج از کاناداست:

کسی که خارج از کشور خود (به‌عنوان شهروند یا مقیم) می‌باشد. کسی که به‌طورمداوم، جدی و شخصاٌ تحت تأثیر جنگ داخلی یا ستیز مسلحانه یا موارد نقض حقوق بشر قرارگرفته است. کسی که قادر به پیدا نمودن راه‌حل مناسبی برای موقعیت خود در یک دوره معقول زمانی نباشد. کسی که به‌طور خصوصی اسپانسر شده باشد یا دارای توانایی مالی کافی جهت حمایت خود و افراد وابسته خود باشد.

فردی که عضو رده کشورهای Source باشد: 

کسی که در کشوری اقامت دارد که به‌عنوان کشور Source شناخته‌شده باشد.کسی که در کشور خود به‌عنوان شهروند یا مقیم دائم مشغول به زندگی می‌باشد.کسی که به‌طور مداوم، جدی و شخصی، به‌واسطه جنگ داخلی یا ستیز مسلحانه تحت تأثیر قرارگرفته باشد. کسی که از حق آزادی بیان به‌طور جدی محروم بوده باشد. کسی که به‌واسطه اختلاف مذهبی یا حق شرکت در فعالیت‌های تجاری محروم بوده باشد و درنتیجه آن بازداشت‌شده باشد. کسی که به دلیل نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه اجتماعی یا سیاسی، از مورد آزار و اذیت قرار گرفتن بیم داشته باشد. کسی که قادر به یافتن یک راه‌حل مناسب جهت موقعیت خود در طی یک دوره معقول زمانی نباشد. کسی که به‌طور خصوصی یا از طریق دولت اسپانسر شده باشد یا دارای توانایی مالی کافی جهت حمایت خود و افراد وابسته خود باشد.

چه کسانی می توانند به عنوان پناه جو جهت اسکان در کانادا مستقیماٌ درخواست نمایند؟

کشورهای زیر در حال حاضر به عنوان کشورهای منبع شناخته شده و افراد مقیم کشورهای زیر جهت درخواست پناهندگی کانادا تضمینی می توانند به سفارتخانه کانادا در منطقه مورد نظر مراجعه نمایند.

برنامه پناهندگی برای افراد پناه جو در داخل کشور کانادا:

کشور کانادا آماده حفاظت از افرادی است که از بازگشت به کشور موطن خود بیم دارند. درخواست پناهندگی کانادا تضمینی می‌تواند در خاک ورودی یا در مرکز اداره مهاجرت کانادا (CIC) و در خود کانادا صورت پذیرد. زمانی که افسر CIC تصمیم بگیرد که فرد پناه‌جو برای ارجاع واجد شرایط است، ادعای مربوطه به هیئت پناهندگان و امور مهاجرتی (IRB)، برای تصمیم‌گیریفرستاده خواهد شد که بر اساس تشخیص IRB، فرد در رده پناه جویان کنوانسیون یا رده پناه جویان نیازمند حفاظت در داخل کانادا قرار خواهد گرفت. یک پناه جوی کنوانسیون به شخصی اطلاق می‌شود که در خارج از کشور ملیت خود یا جایی است که در آن اقامت دارد و به دلیل ترس موجه از آزار و اذیت به‌واسطه نژاد، مذهب، عقاید سیاسی، ملیتی یا عضویت در گروه‌های اجتماعی خاص قادر به بازگشت به کشور خود نمی‌باشد.